thailandposttoday

ทะเลสาบสุริยันเดือน

ทะเลสาบสุริยันเดือน
« เมื่อ: พ.ย. 05, 2018, 03:13 AM »
ทะเลสาบสุริยันพระจันทร์ซื่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวันมีความยาวถึง 33 กิโล ครึ่งบนราวกับดวงตะวัน ครึ่งด้านล่างเสมือนพันจันทร์บริเวณทะเลสาบสุริยันเดือนนี้มีจุดเด่นที่ท่องเที่ยวเยอะมาก ดังเช่นว่า ศาสดาขงจื้อ เทวดาที่สติปัญญา และก็เทวดากวนอู ทวยเทพเทวดาที่ความซื่อ รวมทั้งสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าจ้างละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนจาง หรือวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระพังทลายซัมจั๋งที่อันเชิญชวนมาจากประเทศอินเดีย